Διαδικασία συγκάλυψης ταυτότητας για την σύλληψη εμπόρων ναρκωτικών!

Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2016 13:35 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Στις 11.01.2016 οι υπουργοί Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Οικονομικών, Υποδομών και Ναυτιλίας αποφασίζουν τον καθορισμό της διαδικασίας: α) έκδοσης των στοιχείων συγκάλυψης των ελεγκτικών οργάνων ή των ιδιωτών, οι οποίοι με σκοπό την ανακάλυψη

ή τη σύλληψη προσώπου που διαπράττει αδικήματα των άρθρων 20, 22 και 23 Ν. 4139/2013 δρουν ως αγοραστές ή μεσολαβητές ή μεταφορείς ή φύλακες ναρκωτικών ουσιών ή με άλλους τρόπους που δεν δημιουργούν ούτε επιτείνουν κινδύνους για τρίτα πρόσωπα, β) έγκρισης της διενέργειας συναλλαγών εκ μέρους τους με αυτά τα στοιχεία και γ) έγκρισης της διάθεσης των χρηματικών ποσών που απαιτούνται για τις ανάγκες της συγκαλυμμένης δράσης τους.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης:

Άρθρο 1
Στα ελεγκτικά όργανα και τους ιδιώτες, οι οποίοι ενεργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας 3 ελεγκτικών πράξεων και συναλλαγών με συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας για συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση. Για το σκοπό αυτό εκδίδονται κατά περίπτωση και τους χορηγούνται: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας β) Δελτίο Υπηρεσιακής Ταυτότητας γ) Ελληνικό Διαβατήριο δ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ε) Άδεια Ικανότητας Οδηγήσεως Ταχύπλοων Σκαφών και Πιστοποιητικά Ναυτικής Ικανότητας ζ) Άδεια Ικανότητας Οδηγήσεως όλων των κατηγοριών οδικών οχημάτων Ειδικότερα τα υπ’ αρ. ε΄ και ζ΄ ανωτέρω στοιχεία χορηγούνται μόνο εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα είναι ήδη κάτοχοι των αντίστοιχων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών.

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης, ισχύος και ακύρωσης των στοιχείων συγκαλυμμένης δράσης

1. Ο αρμόδιος για τη δίωξη ναρκωτικών προϊστάμενος αστυνομικού ή τελωνειακού υπαλλήλου ή υπαλλήλου του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και στελέχους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ο οποίος ενεργεί και εποπτεύει τη συγκαλυμμένη δράση σε συνεργασία, όταν αυτή απαιτείται, και με εκπροσώπους των λοιπών αρχών του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/13, καθορίζει τα συγκαλυμμένα στοιχεία του οργάνου ή του ιδιώτη που επιλέγεται να ενεργήσει σε συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση και ζητεί με εμπιστευτικό έγγραφο από την υπηρεσία του και τις λοιπές αρμόδιες αρχές την κατά περίπτωση έκδοση και χορήγηση των απαραίτητων αδειών, εγγράφων, πιστοποιητικών και στοιχείων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές υποχρεούνται για την άμεση και κατά προτεραιότητα 4 ικανοποίηση του αιτήματος, χωρίς την προσκόμιση των προβλεπόμενων για την έκδοση δικαιολογητικών. Ειδικότερα όσον αφορά στην έκδοση αδειών ικανότητας οδηγήσεως οδικών οχημάτων αρμόδιες Υπηρεσίες είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας. Αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών και στοιχείων της συγκαλυμμένης δράσης φυλάσσονται στο αρχείο της υπηρεσίας που τα εξέδωσε μέχρι την αμετάκλητη κρίση του δικαστηρίου ή την αρχειοθέτηση της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, εάν δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, οπότε και καταστρέφονται υποχρεωτικά με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4. 2. Όλα τα εκδοθέντα έγγραφα, άδειες, πιστοποιητικά και στοιχεία της συγκαλυμμένης δράσης ισχύουν μέχρι το πέρας της κύριας ανάκρισης ή την αρχειοθέτηση της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη. Με μέριμνα του προϊσταμένου της υπηρεσίας που ενεργεί και εποπτεύει την συγκαλυμμένη δράση συγκεντρώνονται τα πρωτότυπα έγγραφα και τηρούνται σε ιδιαίτερο αρχείο. 3. Απαγορεύεται η χρήση και αξιοποίηση των ανωτέρω εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών και στοιχείων για οποιονδήποτε άλλο λόγο πέραν της διενέργειας ελεγκτικών πράξεων του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013 για την υπό διερεύνηση υπόθεση 4. Αμέσως μετά την αμετάκλητη κρίση του δικαστηρίου ή την αρχειοθέτηση της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, αν δεν ασκήθηκε ποινική δίωξη, τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα των εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών και στοιχείων ακυρώνονται, διαγράφονται και καταστρέφονται υποχρεωτικά. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που ενήργησε και επόπτευσε την συγκαλυμμένη δράση συγκεντρώνει τα αντίγραφα αυτών που τηρούνταν στα αρχεία των υπηρεσιών που τα εξέδωσαν. Η καταστροφή πραγματοποιείται με χρήση μηχανήματος (καταστροφέα εγγράφων) ή με άλλο τρόπο που διασφαλίζει τη μη ανασύστασή τους ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου της υπηρεσίας που διενήργησε τις ελεγκτικές πράξεις. Στην επιτροπή προεδρεύει εισαγγελέας πρωτοδικών που 5 ορίζεται για διάστημα δύο ετών από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4139/2013 και μετέχουν, ως μέλη, δύο υπάλληλοι της υπηρεσίας που διενήργησε τις ελεγκτικές πράξεις του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013, οι οποίοι ορίζονται για κάθε συνεδρίασή της από τον προϊστάμενο αυτής. Για την απόδειξη της καταστροφής των ανωτέρω εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών και στοιχείων συντάσσεται Πρωτόκολλο Καταστροφής, το οποίο τηρείται στην υπηρεσία του προϊσταμένου που διενήργησε τις ελεγκτικές πράξεις. Αντίγραφό του αποστέλλεται με εμπιστευτικό έγγραφο στον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό του άρθρου 44 Ν. 4139/2013 και στις υπηρεσίες και αρχές που εξέδωσαν τις άδειες, τα έγγραφα, τα πιστοποιητικά και τα στοιχεία που καταστράφηκαν για ενημέρωση των αρχείων τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία έγκρισης διενέργειας συναλλαγών

1. Τα ελεγκτικά όργανα ή και οι ιδιώτες, οι οποίοι ενεργούν σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013, εμφανιζόμενοι να δρουν ατομικά ή ως μέλη νομικών προσώπων, τα οποία έχουν συσταθεί για τον σκοπό της συγκαλυμμένης δράσης, δύνανται, ύστερα από έγγραφη εντολή του αρμόδιου για τη δίωξη ναρκωτικών προϊσταμένου της αρχής που ενεργεί και εποπτεύει τη συγκεκριμένη συγκαλυμμένη δράση και προς εξυπηρέτησή της: α) Να ανοίγουν κάθε είδους λογαριασμούς και μερίδες, να συνάπτουν κάθε είδους σχέση και να συμβάλλονται με πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), Ανώνυμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) και κάθε είδους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, να πραγματοποιούν τις απαραίτητες για τη συγκαλυμμένη δράση κάθε είδους τραπεζικές και 6 χρηματοοικονομικές συναλλαγές και να χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό κάθε είδους λογαριασμούς, χρηματοπιστωτικά μέσα και διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, β) Να υποβάλλουν αιτήσεις προς κάθε φορέα του Δημοσίου, να προβαίνουν σε εμπορικές ή άλλες συναλλαγές, να συνάπτουν κάθε είδους σχέση και να συμβάλλονται με άλλες πλευρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: αιτήσεις προς Τελωνεία, Φορολογικές Αρχές κ.α., συναλλαγές (αγοραπωλησίες) επί πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών, εισαγωγές, εξαγωγές και διακίνηση προϊόντων, χρήση κάθε είδους υπηρεσιών, συνδέσεων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δορυφορικών τηλεφωνικών συνδέσεων, υπηρεσιών διαδικτύου και κάθε είδους τεχνολογιών -μέσων επικοινωνίας, μισθώσεων και χρήσης κινητών πραγμάτων, κάθε είδους μεταφορικών μέσων (χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων) και ακινήτων, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συγκαλυμμένη δράση, γ) Να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή και ενέργεια, να συνάπτουν κάθε είδους σχέση, να συμβάλλονται με άλλες πλευρές, να χρησιμοποιούν και να συναλλάσσονται για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη συγκαλυμμένη δράση. 2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται κατά του προσώπου που δρα συγκαλυμμένα οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις που τυχόν προβλέπονται για τις εγκριθείσες συναλλαγές συγκαλυμμένης δράσης που αναφέρονται στα στοιχεία α’ και β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 3. Ο αρμόδιος για τη δίωξη ναρκωτικών προϊστάμενος της αρχής του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013, ο οποίος ενεργεί και εποπτεύει τη συγκεκριμένη συγκαλυμμένη δράση, εγκρίνει εγγράφως κάθε σύναψη σχέσης, σύμβασης, συναλλαγής και ενέργειας, από αυτές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πριν αυτή πραγματοποιηθεί. 4. Η απενεργοποίηση κάθε υφιστάμενου λογαριασμού και μερίδας που έχει ανοιχθεί και ο τερματισμός και η ακύρωση κάθε υφιστάμενης σχέσης και σύμβασης διατάσσονται από τον ανακριτή μετά το πέρας της κύριας ανάκρισης ή από τον εισαγγελέα πρωτοδικών εάν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη. 7 Δεν πραγματοποιούνται περαιτέρω συναλλαγές ή ενέργειες, παρά μόνο αυτές που είναι απαραίτητες για τον ομαλό τερματισμό της σχέσης ή της σύμβασης. Κάθε σχέση ή σύμβαση μπορεί να τερματιστεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν το πέρας της αστυνομικής προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης συγκαλυμμένης δράσης και αφού ενημερωθεί ο εισαγγελικός λειτουργός του άρθρου 44 Ν. 4139/2013 ή και πριν το πέρας της κύριας ανάκρισης, εφόσον ενημερωθεί ο ανακριτής. Στην περίπτωση αυτή δεν πραγματοποιούνται περαιτέρω συναλλαγές ή ενέργειες, παρά μόνο αυτές που είναι απαραίτητες για τον ομαλό τερματισμό της σχέσης ή της σύμβασης. 5. Ο αρμόδιος για τη δίωξη ναρκωτικών προϊστάμενος της αρχής του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013, ο οποίος ενεργεί και εποπτεύει τη συγκεκριμένη συγκαλυμμένη δράση, εγκρίνει ρητά το κλείσιμο κάθε υφιστάμενου λογαριασμού και μερίδας που έχει ανοιχθεί, τον τερματισμό και την ακύρωση κάθε υφιστάμενης σχέσης και σύμβασης και επιτρέπει μόνο την πραγματοποίηση περαιτέρω συναλλαγών ή ενεργειών που είναι απαραίτητες για τον ομαλό τερματισμό της σχέσης ή της σύμβασης. 6. Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων, αδειών, παραστατικών και στοιχείων, καθώς και οι κάθε είδους συμβάσεις, που αφορούν σε κάθε σχέση, σύμβαση, συναλλαγή και ενέργεια που προβλέπεται στις ανωτέρω εδάφια α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και όλα τα έγγραφα, άδειες, παραστατικά, συμβάσεις και τα κάθε είδους λοιπά στοιχεία που αφορούν στο κλείσιμο λογαριασμών και μερίδων, καθώς και στον τερματισμό των κάθε είδους σχέσεων και συμβάσεων, άσχετα από το χρόνο λήξης της ισχύς τους, φυλάσσονται στο αρχείο της υπηρεσίας που διενήργησε τις ελεγκτικές πράξεις του άρθρου 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013 μέχρι την αμετάκλητη κρίση του δικαστηρίου ή την αρχειοθέτηση της δικογραφίας από τον αρμόδιο εισαγγελέα, εάν δεν ασκηθεί ποινική δίωξη, οπότε και καταστρέφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας. 8

Άρθρο 4
Διάθεση χρηματικών ποσών

1. Τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συγκαλυμμένης δράσης καθορίζονται με γραπτή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή, της Τελωνειακής Υπηρεσίας και διατίθενται από τον ειδικό λογαριασμό (λογαριασμός πίστωσης) που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη διεκπεραίωση θεμάτων επείγοντος χαρακτήρα και καθορίζεται σε Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο προϊστάμενος της αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 4139/2013 σε εμπιστευτικό έγγραφό του προς την Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει το ποσό που ζητείται, την αιτία χορήγησής του και το εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο που το παραλαμβάνει. Η Τράπεζα της Ελλάδος πιστώνει τον ανωτέρω αναφερόμενο λογαριασμό πίστωσης με τα αιτούμενα ποσά χρεώνοντας λογαριασμό που τηρείται σε αυτή και καθορίζεται επίσης σε Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (λογαριασμός χρέωσης). Η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί άμεσα στη Διεύθυνση Δ24 του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους τα μεταφερόμενα από το λογαριασμό χρέωσης στο λογαριασμό πίστωσης ποσά. Ο λογαριασμός πίστωσης χρεώνεται οίκοθεν από την Τράπεζα της Ελλάδος με την παράδοση των χρημάτων στα εξουσιοδοτημένα από τις αρμόδιες ως άνω υπηρεσίες πρόσωπα, μετά από σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής του χρηματικού ποσού σε τρία αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο παραμένει στην Τράπεζα της Ελλάδος, το άλλο στο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο και το τρίτο αποστέλλεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 9

Άρθρο 5
Διαδικασία επιστροφής χρηματικών ποσών που διατέθηκαν για την συγκαλυμμένη δράση

1. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης ο προϊστάμενος της υπηρεσίας που ενήργησε και επόπτευσε την συγκαλυμμένη δράση επιστρέφει με εμπιστευτικό έγγραφό του τα αδιάθετα χρηματικά ποσά στην Τράπεζα της Ελλάδος και πιστώνεται ο λογαριασμός πίστωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας. Στη συνέχεια η Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρει τα ποσά στο λογαριασμό χρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας χωρίς άλλη εντολή. 2. Τα ποσά που διατέθηκαν για τις ανάγκες της συγκαλυμμένης δράσης και ανευρίσκονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, είτε ως μετρητά, είτε ως κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε είδους (προθεσμιακού, ταμιευτηρίου, όψεως, ατομικού ή κοινού) δεσμεύονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη συγκαλυμμένη δράση ως ανήκοντα στο Ελληνικό Δημόσιο και ενημερώνεται για την ενέργεια αυτή ο εισαγγελέας που ορίζεται στο άρθρο 44 Ν. 4139/2013. Σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης δημεύονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ακόμη δεσμεύονται τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με ποσά που διατέθηκαν για τη συγκαλυμμένη δράση, τα οποία δημεύονται με την καταδικαστική απόφαση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που τα δεσμευθέντα περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταβιβαστεί σε τρίτους, πλην του αυτουργού και των συμμετόχων στο έγκλημα, υποβάλλεται από αυτούς αίτηση για την άρση της δέσμευσης και την απόδοσή τους στον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, η οποία εκδικάζεται μαζί με την κύρια υπόθεση. Σε περίπτωση που η κύρια υπόθεση αρχειοθετηθεί κατ’ άρθρο 43ΚΠΔ ή εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα, αποφαίνεται επί της αίτησης το συμβούλιο πλημμελειοδικών. 3. Για τα ποσά που διατέθηκαν για το σκοπό της συγκαλυμμένης δράσης ή απωλέσθηκαν παρόλο που είχαν ληφθεί μέτρα ελαχιστοποίησης του κινδύνου 10 απώλειάς τους, διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε) από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που προέβη στη συγκαλυμμένη δράση ή από ορισθέντα από αυτόν υπάλληλο. Σ’ εκείνον που διενεργεί την Ε.Δ.Ε. προσκομίζονται τα παραστατικά για τα ποσά που διατέθηκαν για τις ανάγκες της συγκαλυμμένης δράσης (δαπάνες ενοικίων, κίνησης, αγοράς διαφόρων ειδών κλπ), το παραστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος για την επιστροφή σε αυτή των αδιάθετων χρηματικών ποσών και η απόφαση δέσμευσης των ανευρεθέντων κατά την επιχείρηση μετρητών ή κατατεθειμένων σε τραπεζικούς λογαριασμούς χρηματικών ποσών που είχαν διατεθεί για τη συγκαλυμμένη δράση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον διαπιστωθεί από το πόρισμα αυτής ότι έγινε ορθή χρήση των χρηματικών ποσών που διατέθηκαν για το σκοπό της συγκαλυμμένης δράσης ή ότι, παρά τη λήψη ανάλογων μέτρων ελαχιστοποίησης του κινδύνου απώλειας, αυτά απωλέσθηκαν και δεν είναι δυνατό να επιστραφούν στο ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος ή απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο, εκδίδεται χρηματικό ένταλμα ισόποσο του μη επιστραφέντος ποσού από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) που είναι αρμόδια για την υπηρεσία που διαχειρίστηκε το χρηματικό ποσό που δεν επιστράφηκε.

Άρθρο 6 (Έναρξη ισχύος)
Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

http://www.lawnet.gr
www.policenet.gr

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΔΗΜΟΦΙΛΗ
  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/7c8b24e941e631bcb420681ee838caa1.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία
cache/resized/6f3ca76d38c600652897d216f1553c5e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
cache/resized/0b4b5f2b0b56dda9b72db0c7f0d822ea.jpg
Ντράπηκε μέχρι και η ντροπή... Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο θάνατος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και
cache/resized/d38d4f19403de5db0a2fb9edf70faa18.jpg
Παρέμβαση για τα θέματα της εγκληματικότητας και των «χίλιων» προβλημάτων, που όπως αναφέρει
cache/resized/73933ecb3ebfd7b1dd1ffc03b068a9f8.jpg
Διάλυση βάρεσε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης!! Παρά τις όποιες ενέργειες της Ένωσης, η
cache/resized/ca6524e44667d5e50053bca9b76b84a5.jpg
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τον
cache/resized/3ea005ab50c4d12857ae99991a5dbb6e.jpg
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών
cache/resized/5e8be3a5df566eadc822622f3a6c64a6.jpg
Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, μέσω ΠΟΑΣΥ, για είσοδο των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...