Ενημέρωση του Νομ. Συμβούλου της Ένωσης για τα στεγαστικά ή επισκευαστικά δάνεια, που έχουν χορηγηθεί στους αστυνομικούς

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 22:24 μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

Σας παραθέτουμε ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης κ. Θάνου Χαριστού για τα στεγαστικά ή επισκευαστικά δάνεια, που έχουν χορηγηθεί στους αστυνομικούς.


ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχωρά σε ρυθμίσεις των στεγαστικών ή επισκευαστικών δανείων, που έχουν χορηγηθεί στους δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό την εξεύρεση λύσης προσαρμοσμένης στις πραγματικές δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη και την εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του δανείου.

Τα διαδοχικά στάδια τα οποία θα ακολουθούνται κατά σειρά μέχρι να επιτευχθεί το ποσό της δόσης, το οποίο μπορεί να αποπληρώνει ο κάθε δανειολήπτης, με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του (Κ.Ε.Ο.Ε) είναι τα εξής:

1) ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ
Η επιμήκυνση θα εκτείνεται για
-Τα ενυπόθηκα στεγαστικά έως 20 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων
-Τα μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων έως 15 έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη σε αυτό το στάδιο είναι ο δανειολήπτης στη λήξη της ρύθμισης αυτής να είναι για τα μεν ενυπόθηκα δάνεια μέχρι 85 ετών , για τα δε μη ενυπόθηκα μέχρι 75 ετών.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα ζητείται εγγυητής α΄ βαθμού, ο οποίος θα πληροί τα ως άνω ηλικιακά κριτήρια.

2) ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ
Το δεύτερο στάδιο, η μείωση επιτοκίου, παρέχεται μόνο στους δανειολήπτες, η μηνιαία δόση των οποίων εξακολουθεί, και μετά το πρώτο στάδιο (επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής), να είναι υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (Κ.Ε.Ο.Ε).
Η μείωση του επιτοκίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθμισης, επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.

3) ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Στην περίπτωση που τα δύο προηγούμενα στάδια (επιμήκυνση χρόνου αποπληρωμής και μείωση επιτοκίου) δεν οδηγούν σε μηναία δόση που μπορεί να εξυπηρετηθεί, βάσει του καθαρού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων και επενδύσεων δεν υπερβαίνει τις 30.000 συν 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, μόνο τότε το δάνειο θα διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα ως εξής:
Α) Στο τμήμα του δανείου, το οποίο θα εξυπηρετείται κανονικά μέχρι τη λήξη του δανείου (όπου εφαρμόζονται κανονικά τα στάδια 1 και 2). Το τμήμα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.
Β) Στο τμήμα του δανείου, το οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο εντός συμφωνημένης χρονικής περιόδου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιητικής-πρόσθετης πράξης σύμβασης. Το μέρος αυτό του δανείου παραμένει παγωμένο και δεν βαρύνεται από τόκους για διάστημα 10 ετών.
Η μείωση του επιτοκίου (2ο στάδιο) και ο διαχωρισμός του δανείου (3ο στάδιο) επαναξιολογούνται ανά τριετία, ώστε να αποφασιστεί η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης.
Εφόσον υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτή θα κεφαλαιοποιείται και θα ρυθμίζεται συνολικά με τα ανωτέρω τρία στάδια.
Επισημαίνεται ότι πέραν των άνω ρυθμίσεων με μόνιμο χαρακτήρα, προβλέπονται και βραχυπρόθεσμες λύσεις, διάρκειας μικρότερης των δύο ετών, για προσωρινές δυσκολίες, και στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί άπαξ. Προσωρινές δυσκολίες είναι η διαθεσιμότητα του δανειολήπτη(όταν αυτή δεν οφείλεται στον ίδιο), η άδεια άνευ αποδοχών, η συνταξιοδότηση του ίδιου του οφειλέτη ή των κληρονόμων του, προβλήματα υγείας του οφειλέτη/ προστατευόμενων μελών και σπουδές τέκνων σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό. Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αναστολή πληρωμής και η μερική καταβολή των δόσεων με ανάλογη επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου.

Αν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ως άνω ευνοϊκό πλαίσιο ρυθμίσεων για την θα πρέπει να συμπληρώσετε την αίτηση, την οποία μπορείτε να την βρείτε στο σύνδεσμο
http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/Aitiseis/daneion/Nees_Rithmisis_Aitisi_YpefthinniDilosi_26-11-2016.pdf


Τα δικαιολογητικά (δανειολήπτη και εγγυητή, όπου απαιτείται) που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών ή σύνταξης
3. Ε1 (φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους)
4. Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
5. Ε9 βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να εμφανίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίων ετών (σε περίπτωση εγγυητή)
Ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται με δύο τρόπους:
Α) Με φυσική παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΠΔ και στα υπόλοιπα Καταστήματα του Ταμείου ανά την Ελλάδα.
Β) Ταχυδρομικά στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΠΔ (Ακαδημίας 40, Αθήνα). Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από Δημόσια Αρχή ή ΚΕΠ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2017, και θα έχουν αναδρομική ισχύ από 1η Ιουλίου 2016.

Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και συνήθη ερωτήματα μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/Nees_Rithmisis_Enimerotiko_Filladio_26-11-2016.pdf


Ακόμα μπορείτε να καλείτε στην ειδική γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 213 2116555 για τα δάνεια φυσικών προσώπων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 14.30 το μεσημέρι, όπου μπορείτε πέραν των γενικών πληροφοριών να λαμβάνετε και προσωποποιημένη πληροφόρηση με το Α.Φ.Μ σας, καθώς και στην τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 6947505000, με εξειδικευμένο δικηγόρο του Γραφείου μας, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε δωρεάν από τις 10.00 το πρωί έως και τις 18.30 το απόγευμα, για κάθε είδους πληροφορία/ερώτημα σχετικά με το ως άνω πλαίσιο ρυθμίσεων και την υποβολή των αιτήσεων.

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή Σας.


Με εκτίμηση
Θάνος Ι. Χαριστός

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

  • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΝΤ/ΚΑ
  • Tags

ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Κύρια άρθρα

cache/resized/7c8b24e941e631bcb420681ee838caa1.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η οποία
cache/resized/6f3ca76d38c600652897d216f1553c5e.jpg
Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε τον Διευθυντή Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης,
cache/resized/0b4b5f2b0b56dda9b72db0c7f0d822ea.jpg
Ντράπηκε μέχρι και η ντροπή... Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο θάνατος των ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗ και
cache/resized/d38d4f19403de5db0a2fb9edf70faa18.jpg
Παρέμβαση για τα θέματα της εγκληματικότητας και των «χίλιων» προβλημάτων, που όπως αναφέρει
cache/resized/73933ecb3ebfd7b1dd1ffc03b068a9f8.jpg
Διάλυση βάρεσε το Α.Τ. Αμπελοκήπων - Μενεμένης!! Παρά τις όποιες ενέργειες της Ένωσης, η
cache/resized/ca6524e44667d5e50053bca9b76b84a5.jpg
Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν τον
cache/resized/3ea005ab50c4d12857ae99991a5dbb6e.jpg
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ένωση Αστυνομικών
cache/resized/5e8be3a5df566eadc822622f3a6c64a6.jpg
Αίτημα προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο, μέσω ΠΟΑΣΥ, για είσοδο των

Το ASPApolice.gr χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών Περισσότερα...